Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, a zwłaszcza małego dziecka. Wpływa korzystnie nie tylko na sprawność fizyczną, ale na rozwój umysłowy, daje okazję do rozwijania inicjatywy, indywidualności i samodzielności; służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktow i porozumiewania się.

       Twórcą metody RUCHU ROZWIJAJĄCEGO jest Weronika Sherborne - - nauczyciel wychowania ficzynego i fizjoterapeuta. Zwróciła ona uwagę na potrzebę bliskich związków między ludźmi, jako istoty dla rozwoju osobowości dzieci. Opracowany przez W.Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym w trakcie tzw. "baraszkowania" . Prostota
i naturalność są głównymi walorami tej metody - stanowia jednoczesnie o jej wartości i powodzeniu.

Czytaj więcej...

METODA DOBREGO STARTU w swojej pierwotnej wersji była przeznaczona do rehabilitacji osób
z nabytymi zaburzeniami ruchowymi. Obecnie zakłada ćwiczenie w formie zabawowej ruchów oraz funkcji percepcyjnych niezbędnych przy czynności pisania, uaktywnianie i usprawnianie funkcjonowania ośródków
w mózgu uczestniczących w procesie pisania i czytania.

Metoda Dobrego Startu, której prekursorem w Polsce jest Pani Marta Bogdanowicz wykorzystywania
jest z powodzeniem i sukcesami w szkołach, przedszkolach i ośrodkach leczniczo - pedagogicznych
zarówno podczas zajęć indywidualnych jak i zbiorowych.

Czytaj więcej...

 KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA oparta jest na gruntownych badaniach klinicznych prowadzonych przez dr Paula Dennisona i jego żonę Gail Dennison. W naszym kraju istnieje od 1994r. Wyjaśniając zasadę działania Kinezjologii Edukacyjnej Dennison opisuje funkcjonowanie mózgu w trzech wymiarach: lateralności, ześrodkowania i koncentracji.

Prawidłowe funkcjonowanie mózgu wymaga efektywnej komunikacji pomiędzy wieloma funkcjonalnymi środkami zlokalizowanymi w całym jego obszarze. Trudności w uczeniu się mają miejsce, gdy nie ma swobodnego przepływu informacji pomiędzy tymi częściami mózgu. W związku z powyższym twórca kinezjologii zaleca tzw. Gimnastykę Mózgu we wszystkich trzech wcześniej wspomnianych wymiarach.

Czytaj więcej...

PEDAGOGIKA ZABAWY przywędrowała do Polski z Austrii w końcu lat 80 - tych XX w. Przyniosła nowe, aktywne formy i metody stosowane w pracy z grupą.

Metoda ta:

 • angażuje emocjonalnie wszystkich uczestników,
 • pobudza do twórczego działania,
 • inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości,
 • jest źrodłem radości i satysfakcji.
Czytaj więcej...

 Twórcą EDUKACJI PRZEZ RUCH  jest Pani Dorota Dziamska

         EDUKACJA PRZEZ RUCH to pedagogiczny system kształcenia i terapii przeznaczony do pracy
z dziećmi na poziomie edukacji elementarnej. Nawiązuje on do holistycznej koncepcji rozwoju człowieka
i rozwija umiejętności konstruowania rzeczywistych zajęć zintegrowanych. Chodzi tu przede wszystkim
o zintegrowany sposób pracy organizmu podczas uczenia się !

Czytaj więcej...

PROGRAMY NAUCZANIA

ROK SZKOLNY 2020/2021

 Rada Pedagogiczna Przedszkola 
dokonała wyboru  programów wychowawczo - dydaktycznych, 
w oparciu o które będzie odbywała się praca w poszczegolnych grupach
w roku szkolnym 2020/2021

 

GRUPA
SKRZATY

"KOCHAM PRZEDSZKOLE"

 WYDAWNICTWO WSiP

Autorzy: A. Pleskot, A. Staszewska-Miesz

 

linia kwiatki

GRUPA
KOTKI

"ROZWÓJ - WYCHOWANIE - EDUKACJA"

 WYDAWNICTWO NOWA ERA

Autorzy: A. Stalmach - Tkacz, K. Mucha

 

linia kwiatki

GRUPA
JAGÓDKI

"WOKÓŁ PRZEDSZKOLA"

 WYDAWNICTWO MAC

Autorzy: M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba - Żabińska

  linia kwiatki

GRUPY
BIEDRONKI I MISIE

"OD ZABAWY DO NAUKI"

 WYDAWNICTWO NOWA ERA

Autorzy: D. Kucharska, A. Pawłowska - Niedbała,
D. Sikora - Banasik, I. Zbroszczyk

 linia kwiatki

GRUPA
PSZCZÓŁKI

"ELEMENTARZ SZEŚCIOLATKA"

 WYDAWNICTWO NOWA ERA

Autorzy:  S.Dorosiuk, J.Gawryszewska, J.Hermanowska,
K. Kamińska - Dolata.

 

 

Pozostałe ważne PROGRAMY obowiązujące w naszym przedszkolu
w roku szkolnym 2020/2021

 PROGRAM PREORIENTACJI ZAWODOWEJ
"KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?"
G. Skrzypczak, B. Bajer, A. Lurc

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
J. Szymborski, W. Zatoński, Z. Juczyński, T. Kowalczyk

MAMO, TATO - CO WY NA TO?
PROGRAM opracowany przez
Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu

PROGRAM NAUCZANIA J.ANGIELSKIEGO
DLA PRZEDSZKOLI I KLAS ZEROWYCH

autorki: Mariola Bogucka, Dorota Łoś
zmodyfikowany program nauczania j. angielskiego K. Lupa

JESTEŚMY DZIEĆMI BOGA
program nauczania religii J. Szpet, D. Jackowiak

KOCHAM PANA JEZUSA
program nauczania religii P. Płaczek

 

linia kwiatki

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE realizowane w roku szkolnym 2020/2021

"TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK - EDUKACJA PRZEZ RUCH"
OPRACOWANA PRZEZ IWONĘ PARUSZEWSKĄ - realizowana w grupie Kotków

"TRZYMAJ SIĘ PROSTO"
OPRACOWANA PRZEZ DONATĘ PATALAS - realizowana w grupie Skrzatów

 "PRZYJACIELE ZIPPIEGO"
OPRACOWANA PRZEZ IWONĘ PARUSZEWSKĄ - realizowana w grupie Kotków

 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

2020/21 - 2022/23

 

Koncepcja pracy została wypracowana przez Radę Pedagogiczną oraz Rodziców
będacych współgospodarzami naszego Przedszkola

 

MYŚL PRZEWODNIA NOWEJ KONCEPCJI

"Z KSIĄŻKĄ POZNAJĘ ŚWIAT"

 

linia kwiatki

 

  GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE 
UJĘTE W KONCEPCJI NA KOLEJNE LATA:

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 "Z KSIĄŻKĄ W ŚWIAT WARTOŚCI"

SŁUCHAMY, OPOWIADAMY - ŚWIAT WARTOŚCI ODKRYWAMY

 

linia kwiatki


 ROK SZKOLNY 2021/2022

"Z KSIĄŻKĄ W BEZPIECZNY ŚWIAT"

 RUSZAMY SIĘ, O ZDROWIE DBAMY - BEZPIECZNY ŚWIAT ODKRYWAMY

 

linia kwiatki

 

 ROK SZKOLNY 2022/2023

"Z KSIĄŻKĄ W ŚWIAT TWÓRCZOŚCI"

MYŚLIMY, DZIAŁAMY I ŚWIAT ODKRYWAMY

koniczynki

 

 

 

 

Rozwój dzieci najmłodszych należy wspierać w następujących zakresach:

 • funkcjonowania w środowisku,
 • samoobsługowym,
 • komunikowania się,
 • percepcji i koordynacji,
 • czynności poznawczych,
 • sprawności manualnej.

Pragniemy Wszystkim Rodzicom dzieci najmłodszych przedstawić poniżej propozycje zabaw i ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy maluszków. Zachęcamy do wykorzystania poniższych propozycji do wspólnej zabawy z dzieckiem w domu. 

FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU

 • ustalenie możliwych do spełnienia zasad obowiązujących w domu (w przedszkole) - konsekwentne ich przestrzeganie,
 • nabywanie umiejętności przerywania zabawy w określonym czasie,
 • wyrabianie nawyku odkładania zabawek na swoje miejsce, 
 • kształtowanie nawyku współdziałania z rówiesnikami podczs zabaw swobodny,
 • pokazywanie, zachęcanie do zabaw tematycznych, np. w dom, w sklep, w lekarza; pomoc w zorganizowaniu takiej zabawy,
 • krytyka konkretnego, niewłaściwego zachowania - nigdy nie dziecka!
 • zachęta do określania własnego nastroju, nazywania stanów emocjonalnych (jestem wesoła, jestem zła, jestem smutna...), rozmowy z dzieckiem na ten temat,
 • nagradzanie właściwych zachowań pochwałami,
 • podejmowanie prób oceny zachowań postaci z bajek, opowiadań,
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych (rodzeństwo, cała Rodzinka),
 • zabawy i ćwiczenia ruchowe w parach metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (patrz w zakładce " Warto przeczytać - metody pracy z dziećmi"),
 • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, miłości, akceptacji (patrz artykuł "Dziecięce potrzeby, dziecięce emocje").
Czytaj więcej...

 Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo sprawiają rodzicom i wychowawcom wiele problemów wychowawczych. Znajomość i świadomość przyczyn nieodpowiedniego zachowania dzieci jest w tym przypadku niezwykle ważna. Dzieciom nadpobudliwym należy poświęcić dużo uwagi. Należy przede wszystkim nauczyć je kontrolowania swojej energii. W osiąganiu tego celu pomogą odpowiednio organizowane zabawy ruchowe
i ćwiczenia relaksacyjne, w czasie których dzieci uczą się różnych sposobów rozładowywania energii ( np. swobodna ekspresja ruchowa, ekspresja kontrolowana). Istotne też jest aby nauczyć dzieci korzystania
z nagromadzonej w swoim ciele energii we właściwym kierunku.
Bogdanowicz pisze, iż: „ważne jest uspołecznianie dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, nadmiernie skupionych na realizacji swoich potrzeb. Zajęcia w grupie pomogą im w rozwijaniu empatii i uczeniu się współpracy z innymi”.

 Nadpobudliwość psychoruchowa jest zjawiskiem najczęściej występującym u dzieci w wieku przedszkolnym.

Czytaj więcej...

Adaptacja to przystosowanie do nowego środowiska, do nowych sytuacji, warunków. Dla małego dziecka takim środowiskiem jest przedszkole, gdzie zdobywa ono pierwsze doświadczenia społeczne. Przedszkole to również miejsce stymulujące możliwości rozwojowe wychowanka, wspomagające jego rozwój indywidualny
i tworzące korzystne warunki dla wszechstronnego rozwoju. Jednakże przedszkole może zapewnić prawidłowy rozwój dziecka, tylko wtedy, gdy współdziała z Rodziną. Ta współpraca wymaga zaangażowania Rodziców i personelu przedszkola oraz wzajemnych korelacji działań obu stron, ponieważ dziecko musi nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości i przyswoić sobie wiele informacji  organizacyjnych. W przedszkolu obowiązują nowe zasady, przez co obserwuje się u dziecka poczucie zagubienia. Trudności w adaptacji mogą wiązać się też z brakiem orientacji w zakresie organizacji
i rytmie dnia przedszkolnego. 

Czytaj więcej...

Każde dziecko stanowi odrębną indywidualność, jedyną w swoim rodzaju niepowtarzalną osobę.

Dzieci trzyletnie znajdują się w pierwszej fazie okresu przedszkolnego, w którym dokonują się dynamiczne
i intensywne przemiany rozwojowe. Aby określić możliwości rozwojowe dzieci trzyletnich, konieczne jest prześledzenie wszystkich sfer rozwoju na tym etapie. Wśród różnych sfer rozwoju dzieci trzyletnich można wyróżnić:

 • rozwój fizyczny i motoryczny,
 • rozwój procesów poznawczych,
 • rozwój emocjonalny,
 • rozwój społeczny,
 • rozwój osobowości

Rozwój fizyczny i motoryczny

W rozwoju fizycznym i motorycznym trzylatka następują wyraźne osiągnięcia. Zmieniają się proporcje ciała
i doskonali się sprawność motoryczna. Sylwetka dziecka charakteryzuje się krótkimi kończynami przy dość dużej głowie i długim tułowiu. Układ kostny i mięśniowy są jeszcze słabe. Dzieci w tym wieku są mało odporne na wysiłek. Długie stanie, siedzenie w jednym miejscu i pozycji, dłuższy spacer szybko je męczy. Do podstawowych sprawności ruchowych należą takie czynności motoryczne jak: chód, bieg, skoki, wspinanie się oraz ruchy dostosowane do pokonywania przeszkód. Precyzyjne ruchy dłoni sprawiają dzieciom trzyletnim sporą trudność, ale potrafią one rysować i malować stosując szerokie ruchy ręki oraz ugniatać elastyczny materiał plastyczny.

Czytaj więcej...

Język i czytanie to podstawowe narzędzia myślenia, komunikacji społecznej oraz zdobywania wiedzy. Tymczasem coraz więcej dzieci i młodzieży słabo zna język, czyta mało lub wcale tego nie robi. Przyczyna tkwi w tym, iż dorośli coraz mniej z dziećmi rozmawiają i poświęcają im mało czasu. Wiele dzieci bez umiaru korzysta z komputera lub telewizora. Jest to dla nich najatrakcyjniejsza forma spędzania wolnych chwil. Rodzice często nie kontrolują, co i jak długo oglądają ich dzieci, są tak zapracowani, że brakuje im czasu dla dziecka, a jeżeli go znajdują to nie mają pomysłu, jak go zagospodarować. Wiek przedszkolny to niepowtarzalny okres rozwoju człowieka. W tym okresie kształtują się nawyki dziecka, w tym także czytelnicze. Irena Koźmińska twierdzi, że człowiek nie rodzi się czytelnikiem. Według niej potrzebę kultury trzeba obudzić, a sposobem na to jest głośne czytanie dziecku, które ma wiele zalet, m.in.:

 • rozwija język i wyobraźnię, uczy myślenia;
 • buduje i umacnia więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem;
 • zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;
 • pomaga w jego wychowaniu,
 • ułatwia mu naukę w szkole;
 • kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.  
Czytaj więcej...

Autorem ODIMIENNEJ METODY NAUKI CZYTANIA jest Irena Majchrzak. Metodę tę można stosować już w grupie dzieci trzyletnich. Jak sama nazwa wskazuje, dzieci na początku poznają litery
w obrębie swojego imienia. Etap ten nazywamy Inicjacją. Przebieg inicjacji ma charakter indywidualnego kontaktu Dziecko - Nauczyciel. Dziecko siedzi po lewej stronie nauczyciela, tak aby mogło obserwować ruchy jego prawej reki. Na poliniowanej kartce Nauczyciel pisze poszczególne litery imienia dziecka
z jednoczesnym ich wybrzmiewaniem. Pozwala dziecku dokładnie przyjrzeć się zapisowi imienia. Następnie pokazuje wizytówkę ze swoim imieniem i zaprasza do szukania wspólnych liter i różnic. Później na oddzielnych karteczkach pisze wszystkie litery imienia dziecka, miesza je i prosi by ono poskładało je
w odpowiedniej kolejności.

Czytaj więcej...

 

 

linia dzieci

KOCHANE DZIECIAKI! DRODZY RODZICE!

WITAMY PONOWNIE W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018!

INFORMUJEMY, ŻE NASZA STRONA JEST JESZCZE W MODERNIZACJI,
ALE JUŻ WYBRANE ZAKŁADKI SĄ DLA PAŃSTWA AKTYWNE!

,

  CO SŁYCHAĆ WE WRZEŚNIU?

 

6 WRZEŚNIA

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE Z RODZICAMI
DOTYCZĄCE ORGANIZACJI NOWEGO ROKU SZKOLNEGO,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  6 WRZEŚNIA ,tj.  środa ,
O GODZINIE 1700 W SALI SKRZATÓW.

Czytaj więcej...

W ramach tej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.