Przedszkole posiada status przedszkola publicznego

 Organ prowadzący: 

Miasto Leszno
ul. K. Karasia 15
64 – 100 Leszno

 Nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Delegatura KO Leszno
pl. T. Kościuszki 4
64 – 100 Leszno

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

ZAKRES ZADAŃ DYREKTORA:

 • kierowanie przedszkolem jako jednostką organizacyjną systemu oświaty publicznej i wypełnianie zadań wynikających z przepisów prawa z racji pełnionej funkcji,
 • kierowanie przedszkolem jako samorządową jednostką organizacyjną Miasta - gminy Leszno funkcjonującą
  w prawno - finansowej formule jednostki budżetowej,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników przedszkola.

ZAKRES ZADAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ:

 • wykonywanie kompetencji stanowiących i opiniodawczo - wnioskodawczych przewidzianych w ustawie.

ZAKRES ZADAŃ RADY RODZICÓW:

 • wykonywanie kompetencji opiniodawczo - wnioskodawczych przewidzianych w ustawie oraz innych zadań określonych w statucie przedszkola.

Przyjmowanie interesantów

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11 im. M. Konopnickiej w Lesznie przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 830 do 1230 .

 • Zasady obowiązujące przy przyjmowaniu interesantów określają przepisy: art.221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r.poz.2096, z 2019r. poz.60). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002r.).

Sprawy prowadzone przez Przedszkole Miejskie nr 11 im. M. Konopnickiej w Lesznie

EDUKACJA

 • zapisy do przedszkola,
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie informacji o dziecku,
 • prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • wydawanie informacji o wysokości opłat za świadczenia przedszkola,
 • wydawanie zaświadczeń.

SPRAWY KADROWE WE WSPÓŁPRACY Z ZOJO

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 • raporty,
 • sprawozdania.

ARCHIWUM

 • dzienniki zajęć przedszkola,
 • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
 • dokumentacja finansowa przedszkola (w ZOJO).

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

 • sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,
 • sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

 

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole realizuje cele wymienione w art. 1 Ustawy Prawa Oświatowego i w innych przepisach prawa,
  w zakresie odnoszącym się do wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole w procesie opieki, wychowania i nauczania wspiera całościowo rozwój dziecka, co umożliwia mu odkrywanie własnych możliwości, sens działania oraz gromadzenia doświadczeń, których efektem jest osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 3. Przedszkole w prowadzonym procesie współpracuje z Rodzicami, pełni też funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec Rodziców (opiekunów prawnych).
 4. Przedszkole realizuje zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i w innych przepisach prawa, w zakresie odnoszącym się do wychowania przedszkolnego.
 5. Przedszkole prowadzi zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.
 6. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej,
  z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
 7. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczyciela. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zapewniać opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.